Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas

Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas karkas aralıq çərçivələrdən, tirlərdən və şalbanbaşı ilə döşənmiş divar kolonnadan, çatı altı tirlərdən, külək ramasından, kran altı tirlərdən, konstruktiv bağlardan, və konstruksiyaların yuxarıda qeyd olunan elementləri ilə əlaqədar olan komponentlərin qalan toplumundan (anker boltları, kran altı yolların montajı üçün kronşteynlər və digərləri) ibarətdir.   Əsas karkasın elementləri həmçinin mərtəbələr arası çatıların konstruksiyalarından da ibarətdir.

Astron binası hər bir sifarişçinin fərdi tələbatını təmin edən bir şəkildə optimallaşdırılmışdır. Aşağıda karkasların tez – tez tətbiq olunan növləri təqdim olunmuşdur. Zəruri hallarda isə Astron sistemi digər konfiqurasiyalı karkasları hazırlamağa icazə verir.

 

Üstünlükləri

 • Estetika
 • Boş məkanın optimal qaydada istifadə olunması
 • Yeni təyinat altında binanın yüngül adaptasiyası
 • Qısa tikinti müddəti
 • İstənilən ənənəvi tikinti materiallarının tətbiqi imkanı: kərpic, şüşə, oduncaq və sairə.
 • AZM 1: Sərbəst aşırımlı binalar, ikitavrolu dəyişən kəsimli sütunlar. Rigel bütünlüklə və ya qismən dəyişən kəsimin ikitavrolu profilindən ibarətdir.
 • AZM 2, 3, 4: dəyişən kəsimin qaynaq olunmuş ikitavrolu profilindən ibarət olan sütunlar ilə iki-, üç-, dörd aşırımlı bina, daxili sütunlar borulardan və ya ikitavralı borulardan yerinə yetirilmişdir. Rigelin tirləri, bir qayda olaraq, dəyişən kəsimə malikdir.
 • AS: böyük sərbəst aşırımlı, damının maililiyi 20% təşkil edən və dəyişən kəsimin qaynaq olunmuş ikitavrolu profilindən ibarət olan sütunlu bina.
 • AE: böyük sərbəst aşırımlı, dəyişən kəsimin qaynaq olunmuş ikitavrolu profilindən ibarət olan sütunlu bina. Rigelin tirləri, bir qayda olaraq, dəyişən kəsimə malikdir.
 • AL: biryanlı damlı bina, dəyişən kəsimli ikitavralı sütunlar.
 • AP: Karkasın istənilən tipinə əlavə olunan əlavə tikili. Sütunlar, adətən, dəyişən kəsimin qaynaq olunmuş ikitavrolu tirlərdən yerinə yetirilmişdir.
 • AT: Tennis kortları üçün binalar, dəyişən kəsimli ikitavrolu sütunlar, ikiyanlı və ya çoxbucaqlı dam.

Müdafiə örtükləri

 • Əsas karkasın elementləri zavodda xırdalanmış yonqar şəklində emala məruz qalır.
 • Konstruksiyaların zədələrdən müdafiə olunması üçün daşınma və montaj prosesində qalınlığı 80 mkm təşkil edən göy və ya boz rəngli torpaq örtüyü tətbiq olunur.
 • Əlavə olaraq qalınlığı 100 mkm təşkil edən çürümə əleyhinə son örtüyün vurulması mümkündür.

Digər məhsullar

Tüstü çıxaran lyuklar Tüstü çıxaran lyuklar lokal qar ağırlığının nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanır. Rahatlığı, təhlükəsizliyi, germetikliyi, enerji effektivliyini və...

Kran-tirlər Astron tədarük komplekti zəruri hallarda 50 x 30 mm kimi standart ölçülü relslər ilə qaynaq olunan kran – tirlərin...

Monodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Inodek sistemi Mərtəbələrarası çatılar sənaye – kommerisya təyinatlı istənilən binanın vacib elementi olub, onun sayəsində bina anbarlara yığılma və saxlanmanın...

Sinutec divar sistemi Sinutec divar sistemi özbaşına kəsən alətlər vasitəsilə divarın dayaq tirlərinə bərkidilən profilli dalğavarı polad lövhələrdən ibarətdir.  ...

Daxili naxışlı divar panelləri LPI1200 / LPG1000 Daxili naxışlı LPD1000 və ya  LPG1000 panelləri dayaq tirlərinin daxili tərəfindən bərkidilərək, ikilaylı...

Arctic divar siteminin xarakteristikaları: Binanın qızdırılmasına dair xərclərin maksimal olaraq azalmasını təmin edən istiliyin ötürülməsinə qarşı müqavimətin müstəsna olaraq yüksək...

Divar sistemi LPA900 Divar sistemi LРА900 panellərin rəngində polimer papaqla özbaşına kəsici alətlərin köməyi ilə divar oyuqlarına bərkidilən polad profilli...

Astrotherm divarın istilik izolyasiyası Astrotherm istilik izolyasiyası – buxardan izolyasiyanın təbəqəsi ilə örtülən şüşə lifdən alınan tutqun şüşələrdir. Estetikanın yaxşılaşdırılması...

Yumşaq dam Multitec.   Multitec  dam sistemi profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün...

Spacetec polad dam sistemi Sistem profilli polad lövhələrdən ibarətdir və yumşaq damın onun üzərində sonradan montaj olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur....

Dam sistemi LPR1000 Xarici naxışlı dam panelləri LPR1000 — S550 markalı, qalınlığı 0,50 mm təşkil edən polad lövhədən soyuq yayma...

Falslı dam sistemi LMR600 Xarici naxışlı dam panelləri LMR600 — polad profilli panellər olub, qalınlığı 0,66 mm təşkil edən polad...

İkincidərəcəli karkas İkincidərəcəli karkas  – əsas daşıyıcı karkasa klimatik və əlavə ağırlıqları ötürən dam və divar sistemlərinin panellərinin bərkidildiyi elementlərin...

Polad çərçivə konstruksiyalar – Əsas karkas Əsas karkas məhz özülə xarici ağırlığı ötürən konstruktiv elementlərdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq əsas...